سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس، تهران 
دانشیار  
2005/12/04 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین 
رئیس هیأت مؤسس و عضو هیأت امناء  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
ریاست 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (صدرا) 
ریاست 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس 
ریاست 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
عضو شورای فرهنگی 
 
 
فرهنگی ، اجرائی 
همکاری 
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی، دانشگاه تربیت مدرس 
عضو شورای پژوهشی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
شورای نشر دانشگاه تربیت مدرس 
عضو 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه فارابی (تربیت مدرس سوری – ایرانی )  
عضو شورای راهبری تاسیس 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عضو کمیته ارزیابی علمی مدرسان معارف اسلامی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 
رئیس کمیته الهیات و فلسفه 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی 
رئیس گروه علوم انسانی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی و رشته های مرتبط هیات ممی 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عضو کمیسیون نشریات علمی کشور  
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 
عضو شورای راهبری 
 
 
اجرائی 
همکاری 
آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
عضو شورای برنامه ریزی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 
عضو هیأت امنا 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مجله آینه معرفت (فلسفه و کلام اسلامی)، دانشگاه شهید بهشتی 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله (Civilization Horizons of Islamic Thought and) 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله بین المللی علوم انسانی (Humanities) دانشگاه تربیت مدرس 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجلهHikmah (Wisdom) ، پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله هنر اسلامی، موسسه مطالعات هنر اسلامی 
عضو هیات تحریریه  
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله فلسفه دین و کلام جدید (قبسات)، پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه  
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله مدرس علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر مسوول و سردبیر 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
نشریه حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس 
مشاور علمی 
 
 
مشاره 
همکاری 
مجله دانشنامه علوم اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر مسوول 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله بین المللی فلسفه اسلامی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین. 
مدیر مسؤول و سر دبیر 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دانشگاه امام صادق (ع) 
عضو هیات تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
پژوهشنامه آفریقا مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس 
مدیر مسؤول و عضو هیات تحریریه 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله شناخت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی 
عضو هیات تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله آفاق دین گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی 
عضو هیأت تحریریه 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی (آموزه های فلسفی و کلامی 
سردبیر و عضو هیات تحریریه 
 
 
علمی ، اجرائی 
همکاری 
مجله بین المللی فلسفه اسلامی 
مدیر مسوول و سردبیر 
 
 
علمی ، اجرائی 
تدریس 
دانشگاه بوعلی سینا، همدان 
مدرس 
1982/09/23 
1984/06/21 
معارف اسلامی 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
1984/09/23 
1992/06/21 
فلسفه و کلام 
تدریس 
دانشگاه تربیت مدرس، تهران 
مدرس 
 
 
فلسفه و حکمت 
تدریس 
دانشگاه جرج واشنگتون 
مدرس