علم اجمالی در عین کشف تفصیلی (تحلیل و نقد سه نظریه در مسئله علم خدا به اشیا)
47 بازدید
محل نشر: معرفت فلسفی، شماره 32، تابستان 1390 ص 101
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
کیفیت علم خداوند به اشیا (پیش و پس از ایجاد)، همواره، یکی از مسائل مهم فلسفه اسلامی بوده که دو نظریه ابن‏سینا و ملاصدرا درباره آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. ابن‏سینا با توجه به نظام فلسفی خود، علم باری‏تعالی را از طریق صور ارتسامی طرح‏ریزی می‏کند؛ ولی ملاصدرا با استفاده از قاعده «بسیط‏الحقیقه»، و بنابر مبانی بدیع حکمت متعالیه (به ویژه اصالت وجود)، نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» را مطرح می‏سازد. نگارش مقاله حاضر، نخست با هدف تبیین و تحلیل معناشناختی نظریه ملاصدرا انجام می‏گیرد. سپس، به بررسی مبانی و اصولی خواهیم پرداخت که ملاصدرا را به نظریه خاص خود رهنمون ساخته است. در نهایت، بررسی خواهیم کرد که: آیا سخن ملاصدرا آخرین نظریه در این مسئله است یا اینکه می‏توان با نقد و تحلیل آن به نظریه دیگری رسید؟ به همین مناسبت، نظریه علامه طباطبائی را مطرح کرده و مقایسه‏ای اجمالی بین آن و نظریه ملاصدرا ارائه داده‏ایم. کلیدواژگان: : علم خدا، صور مرتسمه، بسیط‏الحقیقه، علم اجمالی، کشف تفصیلی، واقعیت مطلق و مقید، اطلاق ذاتی، ملاصدرا، علامه طباطبائی، ابن‏سینا