محرک نامتحرک بر اساس کتاب لامبدا
192 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه تخصصی حکمت سینوی (مشکوة النور)، شماره 41، زمستان 1387 ص 138
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مهم ترین بخش های فلسفه ارسطو اختصاص به الهیات یا مباحث خداشناسی دارد. ارسطو خدا را علت نخستین تمام حرکت های عالم دانسته ولی خود او را از هر حرکتی مبری می داند. نکته مهم این است که خدای ارسطو علت غائی حرکت های عالم بوده و هیچ جنبه خالقیتی ندارد. ارسطو در کتاب لامبدا (کتاب دهم متافیزیک) محرک نامتحرک را اثبات کرده و به تبیین صفات او می پردازد. این بخش از کتاب متافیزیک توسط فیلسوفان بزرگ مشائی مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. ارسطو بر اساس یک برهان پسینی و با مشاهده حرکات تجربی عالم وجود محرک، متحرک را اثبات کرده و او را واجد صفاتی چون عالم، حی، خیر و... می داند. ثامسطیوس، ابن سینا، ابن رشد و آکوئینی بر اساس تفاوت هایی که در مبانی و اعتقادات دینی و فلسفی خود دارند به تفسیر این بخش از کتاب متافیزیک پرداخته اند این تفاسیر در برخی موارد با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای موارد متمایزند. کلیدواژگان: : محرک نامتحرک، لامبدا، ارسطو، ثامسطیوس، ابن سینا، ابن رشد، آکوئیناس