بررسی رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی در ایران
45 بازدید
محل نشر: فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 14، پاییز 1386 ص 1
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این تحقیق رابطه ی آزادسازی تجاری و درآمد مالیاتی دولت با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد مدل طی دوره ی 84- 1345 نشان دهنده ی وجود اثر منفی آزادسازی تجاری بر درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. برای جلوگیری از کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از آزادسازی تجاری، اجرای سیاست های خصوصی سازی در راستای افزایش بهره وری در کشور لازم است. بر اساس برخی از نتایج تحقیق، کاهش سیاست های حمایتی مانند معافیت های مالیاتی توصیه شده است. کلیدواژگان: : آزادسازی تجاری، درآمد مالیاتی ، نسبت وابستگی، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی، نرخ تعرفه ی موثر