بخت و اتفاق از دیدگاه ابن سینا
46 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه تخصصی حکمت سینوی (مشکوة النور)، شماره 38، پاییز 1386 ص 150
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در میان اقوال کسانی که وجود تمام عالم را ناشی از اتفاق میدانند و قانون علیت را نادیده میگیرند، برخی فقط پیدایش موجودات جزئی را به اتفاق نسبت میدهند و معتقدند در پیدایش طبایع جزئی مادی، نمیتوان اتفاق را نادیده گرفت و ضرورت علی را جاری ساخت. ارسطو ضمن اعتقاد به قانون علیت در عالم، بخت و اتفاق را از جمله علل میداند، ولی به همسویی و سازگاری بخت و اتفاق با ضرورت معتقد نیست و اتفاق را در مقابل ضرورت قرار میدهد. ابنسینا نیز به تبع رئیس مشائیان، به بحث پیرامون بخت و اتفاق میپردازد و آن را ناقض قانون علیت نمیداند. اما در چار چوب جهانشناسی خاص خود و برداشت متفاوتی که از علیت وجودی دارد، به تبیین آنها میپردازد و آنها را علل حقیقی و موجبه امور نمیداند و تا حدودی موفقتر از ارسطو بحث را پیش میگیرد، به طوری که ضرورت علی و معلولی دچار خدشه نمیشود. اما در نهایت امر این مطلب جای بحث دارد که کدام مشکل فلسفی، ارسطو و ابنسینا را وادار به اتخاذ چنین موضعی در باب بخت و اتفاق میکند. این مطلب در ابنسینا نیاز بیشتری به تفحص دارد. چرا که با قبول نظام احسن، وجود و حاکمیت ضرورت علی در عالم و علم عنایی حق تعالی به موجودات، برای نظریاتی چون بخت و اتفاق که ناشی از جهل انسان به علل حقیقی است و بیشتر جنبه عامیانه دارد تا علمی و فلسفی، جایی باقی نمیماند. کلیدواژگان: : علت، علت فاعلی، علت غایی، بخت، اتفاق، عبث