جهانی شدن و ویژگیهای سیاسی و اقتصادی آن
44 بازدید
محل نشر: ماهنامه اطلاعات سیاسی - اقتصادی، شماره 196، آذر و دی 1382 ص 86
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی