نظر فلاسفه اسلامی درباره علم به وجود
46 بازدید
محل نشر: خردنامه صدرا » بهار 1381 - شماره 27 »(11 صفحه - از 40 تا 50)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلاسفه اسلامی درباره متعلق معرفت و نحوه ارتباط آن با فاعل شناسایی سخنی دارند که هم در مرحله امتیازات و برجستگیهایی برخوردار است . این سخن در شکل متعالیش از آن ملاصدرا است . بعقیده او عالیترین مراحل شناسایی وقتی حاصل می شود که عالم یا فاعل شناسایی بطور کامل با معلوم یا متعلق شناسایی متحد شود و هویت آنها یکی گردد . ملاصدرا که اندیشه ”وحدت وجود“ را پایه نظام مابعدالطبیعی خود قرار می دهد ، عالیترین متعلق معرفت را ”وجود“ می داند . بنظر او علم واقعی به ”وجود“ از طریق نوع خاصی از شهود قابل حصول است ، اما از آنجا که او در فلسفه اش ، هم با ”موجود“ به ”وجود“ در خود فلسفه اش واقع می شود و در پرتو ”وجود“ تفسیر جدیدی از ”موجود“ ارائه می دهد ، بهیچوجه شناخت ”وجود“ را صرفا شهود عرفانی آن نمی داند .کلیدواژگان: : فلسفه اسلامی ؛ ابن سینا ؛ ملاصدرا ؛ نور ؛ عرفان ؛ ارسطو ؛ سهروردی ؛ علم وجود ؛ وحدت