فاعلیّت و اقسام آن در حکمت اسلامی
25 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: انجمن فلسفه و حکمت
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : محمّد جواد دکامی