حسن و قبح در فلسفه اخلاق ج. ای. مور و محقّق طوسی
21 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز تربیت مدرس قم
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد حسین موسوی پور