عدل الهی از دیدگاه قاضی عبدالجبار
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : حسن نوحه خوان