تبیین فلسفی رابطه خدا و جهان
46 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: انجمن فلسفه و حکمت
تاریخ دفاع: 1379
نام استاد/نام دانشجو : حسن امامی