مقایسه علم حضوری از دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا
44 بازدید
مقطع: نامشخص
نقش: راهنما
دانشگاه: انجمن فلسفه و حکمت
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : اسکندر میرزاده