تحلیل رویکرد ملاصدرا در حل مساله ثنویت میان نفس و بدن
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : رضا فاضلی نجف آبادی