نبوت در فلسفه سهروردی و تحلیل و نقد آن
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : جمیله محمدی