وجود و ماهیت در فلسفه میرداماد و تحلیل و نقد آن، غزاله نویسی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : دانشگاه تربیت مدرس