ولایت در عرفان نظری با تکیه بر آراء ابن عربی و سید حیدر آملی
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مریم سفلایی سهی