پاداش و کیفر اخروی از دیدگاه قاضی عبدالجبار
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه شهید رجایی