اراده انسان از دیدگاه اشاعره و نقد آن با تکیه بر آثار ملاصدرا
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : مرضیه محمد علیزاده