پرسش از حقیقت انسان در فلسفه علامه طباطبایی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : مریم نوروزی