بررسی و تحلیل جایگاه خیال در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با فلسفه کانت
43 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : حسن مرادی گورندانی