تبیین فلسفی وحی و نبوت در حکمت متعالیه ملاصدرا در مقایسه با توماس آکوئینی
48 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : علیرضا فاضلی