تبیین وجودی معرفت با نظر به آراء ملاصدرا و هیدگر
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : حسین زمانیها