بررسی و نقد تحلیلی - مقایسه ای احکام و ضوابط مجردات در فلسفه ملاصدرا و فلوطین
45 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : طیبه کرمی