جایگاه ذهن در فلسفه ملاصدرا و دکارت
51 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : فهیمه جامعی