مبانی وجود شناختی و معرفت شناختی کرامت انسان در فلسفه ملاصدرا و کانت
49 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : سیما دهکردی