عقل عملی از دیدگاه کانت و ملاصدرا و بررسی نتایج فلسفی آن
48 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
نام استاد/نام دانشجو : حسین قاسمی