مساله انفعال در ذات الهی در فلسفه ملاصدرا
44 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه علوم و تحقیقات1386
نام استاد/نام دانشجو : سعید رضا رهاوی عزآبادی