کمال انسان از نظر ملاصدرا با نظر به کمال گرایی معاصر
50 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1389
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه ملاحسنی