تحلیل مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از منظر علامه طباطبایی و ارائه الگویی نظری جهت کاهش شکاف میان معرفت و عمل اخلاقی
47 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : خانم فاطمه وجدانی