رابطه اخبار و تعین علی در حکمت متعالیه با نظر به ناسازگارگرایی معاصر (با تاکید بر ایده فاعلیت بالتجلی)
50 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: راهنما
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : زینب ابوالقاسمی دهاقانی