بررسی سیمای قرآن در اندیشه امام خمینی (ره)
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1372
نام استاد/نام دانشجو : معصومه ریعان