مساله شناسایی از دیدگاه شیخ اشراق و مقایسه آن با آراء پاسکال
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1373
نام استاد/نام دانشجو : محمد مهدی رشادتی