ارزش ادراکات عقل نظری از دیدگاه کانت و ابن سینا
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز تربیت مدرس قم، 1376
نام استاد/نام دانشجو : منیره آل اسحاق