موضع متکلمان مسلمان قرن چهارم و پنجم در برابر فلسفه
49 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1374
نام استاد/نام دانشجو : مهین سلمانی