بررسی و تطبیق امکان در فلسفه اسلامی و فلسفه کانت
50 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1374
نام استاد/نام دانشجو : ضیاء امیری