مطالعه تطبیقی مساله صدور کثرت از وحدت از دیدگاه ابن سینا
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس، 1377
نام استاد/نام دانشجو : باقر حسینلو