بررسی تطبیقی وجود و ماهیت در فلسفه ابن سینا و سهروردی
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مهدی حریری