وجوب و امکان در فلسفه فارابی و مقایسه آن با ابن سینا
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : فاطمه امین رعیا