مقایسه آراء فارابی و ارسطو در باره قوای نفس انسانی
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مریم شکیبا منش